Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

koncepcja na lata 2018 -2020

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE NA LATA 2018-2021

 

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)
 • Statut Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

 

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 • Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 • Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

 

NASZE MOTTO

„Mów dziecku , ze jest dobre, że może, że potrafi….” Janusz Korczak

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je przyjazna i twórcza postawa wobec otaczającego je świata. Respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka - zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami. W urzeczywistnianiu naszej wizji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Akceptujemy każde dziecko i pragniemy , aby rozwijało się w radosnym i twórczym przedszkolu.
 • Troszczymy się o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój wychowanków.
 • Propagujemy edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie, dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
 • Uczymy pożądanych i akceptowanych społecznie zachowań m.in.: szacunku i tolerancji, współpracy i współczucia, wdzięczności, pomagania, podziwu dla drugiego człowieka, kultury bycia.
 • Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre, a co złe.
 • Wspomagamy dzieci i rodziców w sytuacjach problemowych.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, prezentacja własnych zainteresowań lub umiejętności zawodowych/.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole:

 

 • posiada:

 

  • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  • twórczego rozwiązywania zadań,
  • odpowiedni poziom samodzielności,
  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 

 • przestrzega:

 

  • praw innych ludzi,
  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 

 • dostrzega i szanuje:

 

  • potrzeby innych ludzi,
  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  • symbole narodowe,
  • środowisko naturalne;

 

 • nie obawia się:

 

  • występować publicznie,
  • reprezentować grupę, przedszkole,
  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • prosić o radę lub pomoc.

 

 

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 • Metody czynne: - metoda samodzielnych doświadczeń, - metoda kierowania własną działalnością dziecka, - metoda zadań stawianych dziecku, - metoda ćwiczeń utrwalających.
 • Metody oglądowe: - obserwacja i pokaz, - osobisty przykład nauczyciela, - udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 • Metody słowne: rozmowy, -opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa.
 • Nowatorskie toki metodyczne: Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA , Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne , Opowieść ruchowa , Gimnastyka ekspresyjna R. Labana , Metoda K. Orffa ,Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów ,Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz ,Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka , Metody aktywizujące ,Relaksacja

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę :

 

 • Dni Przedszkolaka
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Wigilijne spotkanie z rodzicami „Jasełka”
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Święto Ziemi
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste Zakończenie Roku

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

zebrania ogólne i grupowe,

 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
 • zajęcia otwarte, • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet
 • wystawy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.

 

 

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2018 – 2021

 

Rok szkolny 2018/19

 

JESTEM SAMODZIELNY W DOMU I W PRZEDSZKOLU - wyrabianie elementarnych przyzwyczajeń higieniczno – kulturalnych u dzieci w domu i w przedszkolu poprzez świadome dbanie o higienę osobistą, estetyczny wygląd, porządek oraz ogólną kulturę zachowania.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

TEATR JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z OTACZAJACYM ŚWIATEM – poszerzenie działań skierowanych na rozwój mowy u dzieci.

 

Rok szkolny 2020/2021

 

JA I NATURA – budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz kształcenie właściwej postawy wobec przyrody.

 

 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Złota rybka w Nowym Warpnie i zatwierdziła ją Uchwałą nr 2/2018 do realizacji na posiedzeniu w dniu 30 sier

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 04-09-2018 11:24:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 04-09-2018 11:24:37