Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Tekst Statutu Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

STATUT PRZEDSZKOLA ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE

 

                                                      ROZDZIAŁ I

 

                                                      Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Przedszkole ZŁOTA RYBKA  w Nowym Warpnie jest Przedszkolem  Publicznym.

2.      Siedziba przedszkola znajduje się w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 47

3.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Nowe Warpno.

      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

4.      Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

 

      PRZEDSZKOLE ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE

      72-022 NOWE WARPNO UL. KOŚCIUSZKI 47

      Tel. 091 3129 - 668

      Regon 000262154

      NIP 851-27-72-170 

5.      Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 2

 

1.Adres poczty elektronicznej przedszkola : przedszkolenw@o2.pl

 

                      § 3

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

1.      art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zmianami )

2.      załącznika nr1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3.      art. 20 ust.2 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. . Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

4.      załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 )

5.      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 228, poz. 1487 )

6.      Konwencji Praw Dziecka

 

§ 4

 

1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw wakacyjnych.

2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3.      Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.

Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

4.      Okazjonalne spotkania typu: festyny, imprezy sportowe i inne mogą być

     organizowane na terenie placówki w dni wolne od pracy.

5.      Z powodu niskiej frekwencji dzieci w okresie ferii i przerw świątecznych oraz choroby nauczycieli bądź też dyżuru wakacyjnego istnieje możliwość organizowania zajęć w oddziałach łączonych.

 

 

§ 5

 

1.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1/  Gminę Nowe Warpno,

2/  rodziców, w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.      Przedszkole może otrzymać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie

z przepisami o gospodarce finansowej.

3.      Przedszkole może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł, których gospodarowanie określają odrębne przepisy.

4.      Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 6

 

1.      Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się   nie  mniej niż na  5 godz. dziennie.

2.      Wysokość opłaty stałej za świadczenia udzielane przez przedszkole  ustala Rada Miejska w Nowym Warpnie.

Odpłatność za przedszkole dokonuje się do dnia 15 każdego miesiąca.

Od dnia 16-tego każdego miesiąca nalicza się odsetki w wysokości ustawowej.

3.      Przedszkole zapewnia odpłatnie wyżywienie dla dzieci.

4.      Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym . W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch, trzech posiłków.

5.      Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłaty w wysokości ustalonej stawki określonej zarządzeniem dyrektora.

6.    Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice podejmują decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach religii.

 Dzieci, które  nie uczestniczą w zajęciach religii w żaden sposób nie mogą być dyskryminowane. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Organizacja nauki religii odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg zajęć dokumentuje się w dzienniku zajęć grupy.

7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach  dodatkowych  (zajęcia muzyczne, język angielski itp. )

8.Zajęcia dodatkowe finansowane są  w całości przez rodziców.

9.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć

     umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany

    do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci

    3-4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich. Może być przedłużony

    w miarę potrzeb i możliwości dzieci.

10.Organizacja, terminy  oraz rodzaje zajęć dodatkowych ustalane są przez

     dyrektora  placówki.

11.Sposób dokumentowania tych zajęć określają stosowne przepisy.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 7

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1/ na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

2/ wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom

    pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3/ umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,

    etnicznej, językowej i religijnej,

4/ sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości

    przedszkola,

5/ współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci

    i  przygotowania ich do nauki szkolnej.

 

2.      Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1/ zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym,

bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2/ uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych

    szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

3/ stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania

celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

4/ rozwijanie wrażliwości moralnej,

5/ kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk

    zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym,

    kulturalnym  i technicznym,

6/ rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej

i  wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7/ rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju

wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8/ zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego

    postępowania i zachowań prozdrowotnych,

9/ tworzenie warunków umożliwiających dziecku zdobycie umiejętności

intelektualnych i społecznych ułatwiających adaptację do warunków

szkolnych.

 

§ 8

 

1.   Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną powołując zespół do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej.

2.   Do zadań nauczycieli i specjalistów tworzących zespół należy w szczególności :

1/ rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci , w tym predyspozycji i uzdolnień,

2/określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej , odpowiednio do dokonanego rozpoznania,

3/ dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych , rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb,

4/ przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy

5/ opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów- edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,

6/ opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

7/ podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych , w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych,

8/ organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli,

9/ podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków , rodziców i nauczycieli,

10/ wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ,

11/ współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

§ 9

 

 

1.      Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2.      Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu

o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrane programy wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie dopuszczone decyzją dyrektora przedszkola.

3.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4.      Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. Może być przedłużony w miarę potrzeb i możliwości dzieci.

 

§ 10

 

1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,

     a w szczególności:

 

1/ zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

    w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2/ podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na

    wyznaczonym terenie

3/    Regulamin Korzystania z Placu Zabaw jest umieszczony w    widocznym miejscu.

4/ w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dzieciom zapewnia się opiekę

    nauczycielki oraz dodatkowo osoby dorosłej na każde 15 dzieci.

    Dopuszcza się udział rodziców , jako pomoc wspierającą nauczyciela.

5/ w zależności od sytuacji dyrektor zarządzeniem będzie określać warunki zapewniające   bezpieczeństwo dzieci,

6/  wycieczki poza teren Gminy Nowe Warpno regulują odrębne przepisy,

7/ dopuszcza się możliwość wyjścia nauczyciela do telefonu, załatwienia potrzeby

    fizjologicznej i innych nagłych spraw, do momentu powrotu nauczyciela dzieci

         pozostają pod opieką woźnej wyznaczonej przez nauczyciela,

 8/  w sytuacjach  zagrożenia  dziecka,  niezwłocznie  powiadamiane  jest  pogotowie  ratunkowe  oraz  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  dziecka.

9/ w czasie pobytu w przedszkolu , nauczyciel lub inny pracownik nie może podawać dziecku żadnych leków

 

  

§ 11

 

1.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział jednej lub dwóm nauczycielkom pracującym w układzie godzin, zatwierdzonym w arkuszu organizacyjnym.

     W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmiany.

2.      W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby przynajmniej jedna z nauczycielek prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 W zależności od sytuacji taką możliwość można stworzyć również pracownikom obsługi.

3.      Rada Rodziców ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela

w oddziale.

 

 

§ 12

 

1.      W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2.      Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców bądź opiekunów na piśmie, w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość telefonicznego upoważnienia. Upoważnienie powinno zawierać informację dotyczącą imienia i nazwiska, nr dowodu osobistego.

3.      Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

4.      Dzieci  dojeżdżające do przedszkola są przyprowadzane i odprowadzane przez pracownika przedszkola do wyznaczonego środka transportu.

5.      W przedszkolu w ramach ćwiczeń przeciwpożarowych mogą być przeprowadzone akcje ewakuacyjne w celu sprawnego i szybkiego opuszczenia zagrożonego budynku. Szczegółowe zasady postępowania zawarte są w Instrukcji Postępowania Przeciwpożarowego.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy przedszkola

 

§  13

 

1.      Organami przedszkola są:

1/ dyrektor przedszkola,

2/ Rada Pedagogiczna,

      3/ Rada Rodziców.

2.      Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności / zał. Nr 1 /.

3.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności / zał. Nr 2 /.

4.      Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

   § 14

 

1.      Dyrektor  kieruje  przedszkolem,  organizuje  proces  opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny,  przewodniczy  Radzie  Pedagogicznej,  sprawuje  nadzór  nad  działalnością  przedszkola.

2.      Dyrektor  jest  pracodawcą  w  rozumieniu  Kodeksu  Pracy  dla  osób  zatrudnionych  w  przedszkolu.

3.      Dyrektor  odpowiada,  w  stosunku  do  nauczycieli,  za  wszystkie  zadania  wynikające  z  Karty  Nauczyciela.

4.      Szczegółowy  zakres  zadań  dyrektora  określa  Ustawa  o  systemie  oświaty.

 

§ 15

 

1.      Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  przedszkola.

2.      Kompetencje  i  obowiązki  Rady  Pedagogicznej  wynikają  z  Ustawy  o  systemie  oświaty  i  Regulaminu  Rady  Pedagogicznej,  stanowiącego  załącznik  nr 1  do  niniejszego  statutu

 

   § 16

 

1.      Rada  Rodziców  Przedszkola  reprezentuje  ogół  rodziców,  wychowanków  przedszkola.

2.      Rada  Rodziców  uczestniczy  w  rozwiązywaniu  wszystkich  problemów  placówki,  zgodnie  z  kompetencjami  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia 

7 września 1991r.  o  systemie  oświaty  oraz  rozporządzeń  wykonawczych  do  ustawy.

3.  Rada  Rodziców  liczy   tylu  członków,  ile  jest  oddziałów  w  przedszkolu.

4.  Jeżeli w przedszkolu funkcjonują tylko dwa oddziały w  skład  Rady  Rodziców  wchodzi  po  dwóch  przedstawicieli  rad  oddziałowych,  wybranych  w  tajnych  wyborach  przez  zebranie  rodziców  wychowanków  danego  oddziału.

5.  Wewnętrzną  strukturę  Rady  Rodziców,  tryb  jej  pracy  oraz  szczegółowy  sposób  przeprowadzania  wyborów  określa  Regulamin  Rady  Rodziców,  stanowiący  załącznik  nr 2  do  niniejszego  statutu.

 

§ 17

1.      Organy  Przedszkola  zobowiązane  są  do  współpracy,  do  dbania  o  dobry     klimat  Przedszkola,  współdziałania  na  zasadach  partnerstwa 

i  uczestniczenia  w  tworzeniu  właściwych  warunków  do  rozwoju  dzieci.

2.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.      Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki

w porozumieniu z organem prowadzącym bądź nadzorującym.

4.      Szczegółowy zakres kompetencji Rady Rodziców określa Ustawa o systemie oświaty.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja przedszkola

 

§ 18

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych

z organem prowadzącym.

2.      Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

3.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się : liczbę oddziałów, liczbę dzieci, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

4.      Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole .

5.      W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

6.      Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenia lub inne organizacje wymaga zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców.

7.      Przedszkole jest dwuoddziałowe. Struktura organizacyjna może ulec zmianie

w zależności od potrzeb i ilości dzieci.

8.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, łączenia rodzeństwa, koleżeństwa itp.

9.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.

10.  Liczba  miejsc  organizacyjnych  w  przedszkolu  wynosi  50.

11.  Do  przedszkola  uczęszczają  dzieci  w  wieku  od  3  do 6  lat,  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  do  przedszkola  może  uczęszczać  dziecko,  które  ukończyło 2,5  roku  życia. 

12.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach. .

13. Ramowy rozkład dnia określa : czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków , czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

14. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego , zawierające treści podstawy programowej dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola. .

15. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia,

     a ponadto teren przedszkolny z wyposażeniem.

16. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, organizowany jest jak najdłuższy

     pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§ 19

 

  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci, która odbywa się zgodnie  z obowiązującymi przepisami i wewnętrzną procedurą, która nie może być  sprzeczna z obowiązującymi przepisami oświatowymi. .

  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola zainteresowani rodzice składają do dnia 15 kwietnia w sekretariacie przedszkola.

3. Rodzice mają obowiązek umieścić w karcie informacje dotyczące wszelkich niedyspozycji zdrowotnych dziecka.

4. Wniosek jest rozpatrywany , jeżeli

1/ jest złożony we właściwym terminie ( dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola )

2/ wnioskodawca nie zalega z opłatami za usługi świadczone przez przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie

5.  W przypadku przyjęcia wszystkich zgłoszonych dzieci rekrutacji dokonuje dyrektor przedszkola.

6. W przypadku kiedy liczba wniosków przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna , w której skład wchodzą : dyrektor przedszkola oraz po jednym  przedstawicielu rady pedagogiczne ji rady rodziców.

7. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1/ 6- letnie

2/ 5- letnie

3/ matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko

4/ matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

5/ dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

8. W przypadku istnienia wolnych miejsc w przedszkolu, dopuszcza się możliwość  przyjęć dzieci w ciągu roku szkolnego.

9.  Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach w trybie dotyczącym obywateli polskich.

.

 

§ 20

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu   dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola zgodnie z obowiązującą procedurą w następujących przypadkach:

    1/ systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

    2/ nie uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez jeden miesiąc,

    3/ kiedy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez jeden miesiąc z niewyjaśnionych  przyczyn,

 

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Wychowankowie przedszkola

 

§ 21

 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.      Dzieci  6 i 5 – letnie  realizują  roczne  przygotowanie  przedszkolne  do  podjęcia  nauki  w  klasie  pierwszej. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

3.      Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4.      Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku roku szkolnego.

5.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1/ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo  -  dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2/ szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3/ prawo do zabawy, nauki i odpoczynku,

4/ ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

    psychicznej,

5/ poszanowania jego godności osobistej,

6/ poszanowania własności,

7/ akceptacji jego osoby,

8/ prawo do błędu.

6.      Wychowanek w przedszkolu ma obowiązek:

1/ zachowywać się zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi wartościami i normami,

2/ przestrzegać regulaminu grupy, ustalonego w każdej z grup przez nauczyciela i dzieci na początku roku szkolnego,

3/ nie oddalać się od grupy, zgłaszać nauczycielce skaleczenia i dolegliwości oraz złe samopoczucie,

4/ wykazywać skłonności do samoobsługi,

5/ korzystać z zabawek i pomocy dydaktycznych w sposób , który nie powoduje ich niszczenia,

7/ współdziałać z nauczycielką podczas prac na rzecz przedszkola,

8/ zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice

 

§ 22

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

     1/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

     2/ respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

     3/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez  upoważnioną     przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne  bezpieczeństwo,

    4/ terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

    5/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne        zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6/ rodzice  dzieci  odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

   obowiązani  są  zapewnić  regularne  uczęszczanie    dziecka  do  przedszkola,

    7/  przestrzeganie  niniejszego  statutu,

 

   

 

§ 23

 

1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.      Rodzice mają prawo do:

1/ znajomości zadań wynikających z planu pracy,

2/ uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania

i  rozwoju,

3/ uczestniczenia w zajęciach otwartych organizowanych  nie mniej niż dwa razy

w roku szkolnym,

4/ uczestniczenia w zebraniach rodziców, organizowanych w miarach potrzeb

    bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

5/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola.

 

§ 24

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§ 25

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1/ zebrania grupowe,

2/ konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

3/ warsztaty,

4/ kąciki dla rodziców,

5/ zajęcia otwarte,

6/ zajęcia adaptacyjne,

7/ zebrania ogólne : organizacyjne, po pierwszym półroczu,

    po drugim półroczu, oraz według potrzeb,

8/ i inne.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§  26

 

1.      W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników obsługi

i administracji.

2.      Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

4.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1/ planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie

z obowiązującymi programami, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2/ wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

3/ prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, oraz dokumentowanie tych

    obserwacji,

4/ współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno

    - pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5/ planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich

    kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach

    doskonalenia zawodowego,

6/ dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska

o estetykę pomieszczeń,

7/ prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i  opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8/ współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami / w sprawach wychowania

i  nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do

    znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

    przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji

    dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

9/  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

10/ czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

11/ inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

12/ realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających

z  bieżącej działalności placówki.

13/ na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w każdym roku szkolnym wybiera się społecznego zastępcę dyrektora, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w placówce.

14/ nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego , który dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola

15/ nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola

16/ przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

17/ przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 2011/ 2012 również dla dzieci 6- letnich

18/ nauczyciel ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo dzieci

19/ każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia , a dostrzeżone zagrożenia usuwa sam lub zgłasza dyrektorowi przedszkola.

20/ w czasie zajęć nauczyciel zapewnia bezpieczne posługiwanie się narzędziami

21/ nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela informując wcześniej o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków

22/ zadania nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku powstania pożaru w pomieszczeniu,  gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi :

a)      nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce

b)      stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi

c)      zawiadamia innych pracowników o pożarze

d)     zawiadamia straż pożarną

 

23/ jeżeli w przedszkolu zostaje ogłoszona akcja ewakuacyjna nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi , nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce , a sam idzie z przodu na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę , na początku i na końcu musi znajdować się osoba dorosła.

 

 

§ 27

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, placówek i instytucji oświatowych oraz zdobywać stopnie awansu zawodowego.

 

 

§ 28

 

1.      Do podstawowych zadań pracowników administracyjno - obsługowych należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, a w szczególności:

1/ wspólnie z nauczycielami dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2/ dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkolnych,

3/ zapewnienie dzieciom zdrowych posiłków,

4/ wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających

z organizacji pracy przedszkola.

2.  Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

3.  Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 29

 

1.      Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

2.      Plan finansowy zatwierdza dyrektor.

3.      Obsługa finansowa prowadzona jest przez pracowników  księgowości Urzędu Gminy w Nowym Warpnie..

4.      Zakres i zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 30

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

- nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1/ wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

2/ udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

 

 

§ 31

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 32

 

Rada Pedagogiczna uchwala statut i jego zmiany, podejmując stosowne uchwały.

Powyżej trzech zmian stosuje się tekst jednolity.

 

§ 33

 

Statut wchodzi w życie z dniem .....01.03.2011r.....................

 

§ 34

 

Traci moc Statut uchwalony dnia ...27.09.2007r......................

 

 

Rada Pedagogiczna  :                                                                Przewodniczący Rady Pedagogicznej :

 

1.Andruszkiewicz Ewa     .

2. Krukowska Elżbieta                                                                      Alicja Szumska        

3. Kolatowska Mariola  

4. Pastusiak Danuta                            

 

UCHWAŁA NR 1/2013

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE

z dnia 05.02.2013

w sprawie wprowadzenia zmian

do Statutu Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

 

       Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17.11.2010 r.(Dz.U.228 poz.1490) Rada Pedagogiczna Przedszkola uchwala co następuje:

 

§ 1.

W statucie Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie wprowadza się następujące zmiany:

 

Wprowadza się § 8a

1.      Przedszkole w miarę swoich możliwości zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.      Przedszkole realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.      W miarę swoich możliwości zapewnia odpowiednie warunki , ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

4.      Przedszkole zapewnia dziecku zajęcia specjalistyczne , w tym również pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

5.      Przedszkole współpracuje z innymi placówkami i specjalistami w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka.

6.      Przedszkole przygotowuje dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

7.      Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu i indywidualne potrzeby dziecka.

8.      Program określa:

a.      Zakres dostosowania wymagań,

b.      Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,

c.       Formy i metody pracy z dzieckiem,

d.      Formy, sposób i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e.      Działania wspierające rodziców,

f.        Zakres współdziałania z placówkami i specjalistami

9.      Program opracowuje zespół nauczycieli pracujących bezpośrednio z dzieckiem na okres nie dłuższy niż okres edukacyjny.

10.  Dyrektor przedszkola , za zgodą organu prowadzącego , może zatrudnić nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej , rewalidacji, psychologii, itp.

11.  Nauczyciele, o których mowa  w pkt. 10, współpracuje z kadrą pedagogiczną i innymi pracownikami przedszkola w celu realizacji zintegrowanych zajęć określonych w programie.

§ 2.

Treść Statutu Przedszkola poddaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go     w szatni i na stronie BIP przedszkola.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

§ 4

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej   Alicja Szumska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 01-03-2012 14:00:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 01-03-2013 13:18:04