Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

statut 2013

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Przedszkole ZŁOTA RYBKA  w Nowym Warpnie jest Przedszkolem  Publicznym.

2.      Siedziba przedszkola znajduje się w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 47

3.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Nowe Warpno.

      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

4.      Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

 

      PRZEDSZKOLE ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE

      72-022 NOWE WARPNO UL. KOŚCIUSZKI 47

      Tel. 091 3129 - 668

      Regon 000262154

      NIP 851-27-72-170 

5.      Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.

 

§ 2

 

1.Adres poczty elektronicznej przedszkola : przedszkolenw@o2.pl

2. Biuletyn Informacji Publicznej : bip.przedszkole.nowewarpno.pl

 

                      § 3

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

·         Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·         Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827),

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977),

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

·         Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)

 

§ 4

 

1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw wakacyjnych.

2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3.      Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.

Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na wniosek

dyrektora, rady pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

4.      Okazjonalne spotkania typu: festyny, imprezy sportowe i inne mogą być

     organizowane na terenie placówki w dni wolne od pracy.

5.      Z powodu niskiej frekwencji dzieci w okresie ferii i przerw świątecznych oraz

choroby nauczycieli bądź też dyżuru wakacyjnego istnieje możliwość organizowania zajęć w oddziałach łączonych.

 

 

§ 5

 

1.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1/  Gminę Nowe Warpno,

2/  rodziców, w formie opłat  za pobyt dziecka w przedszkolu.

2.      Przedszkole może otrzymać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie

z przepisami o gospodarce finansowej.

3.      Przedszkole może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł, których gospodarowanie

 określają odrębne przepisy.

4.      Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą.

 

ROZDZIAŁ II

Cele  i zadania przedszkola

 

§ 6

 

 1.    Celem przedszkola jestukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 2.    Przedszkole realizuje wynikające z powyższych celów zadania poprzez:

a.        prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

b.       objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,

c.         udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

d.        wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

e.         umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

f.       kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk    zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym,    kulturalnym  i technicznym,

g.      uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych  szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

§ 7

 

Do zadań przedszkola należą:

 

1.      Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

2.      Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

3.      Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

4.      Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.

5.      Integrowanie treści edukacyjnych.

6.      Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.

7.      Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

8.      Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

9.      Organizowanie nieodpłatnie, na życzenie rodziców, w ramach planu zajęć religii w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.

10.  Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

 

§ 8

Zadania związane z bezpieczeństwem

 1.      W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

 2.      W grupie młodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.

 3.      Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

 4.      W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki na terenie miasta należy wpisywać do zeszytu wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek  odbywa się zgodnie z regulaminem  wycieczek przedszkola.

 5.      Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 6.      Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

 7.      Przed powrotem do przedszkola dzieci ustawiają się w szeregu w wyznaczonym miejscu. Po ustawieniu podopiecznych nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić,                 czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w szeregu.

 8.      W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj.  kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

 9.      Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

 a)    informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

 b)   okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców              do odbioru dziecka,

 c)    wpisywanie na listę (znajdującego się w holu przedszkola) i potwierdzanie własnoręcznym podpisem każdorazowego późniejszego odbioru lub wcześniejszego przyprowadzenia dziecka, w godzinach innych niż zadeklarowane w umowie,

 d)   współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

 10.  Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

 11.  W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 12.  W przedszkolu w ramach ćwiczeń przeciwpożarowych mogą być przeprowadzone akcje ewakuacyjne w celu sprawnego i szybkiego opuszczenia zagrożonego budynku. Szczegółowe zasady postępowania zawarte są w Instrukcji Postępowania Przeciwpożarowego.

 

 

 

§ 9

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

 

 1.      Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka – dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.

 2.      Rodzice dzieci dojeżdżających do przedszkola autobusem szkolnym mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z autobusu.

 3.      Dzieci  dojeżdżające do przedszkola są przyprowadzane i odprowadzane przez pracownika przedszkola do wyznaczonego środka transportu.

 4.      Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 5.      Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 6.      Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 7.      W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

 8.      Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

 9.      Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

 10.  Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 7.00 do godz. 9.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

 11.  Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

 12.  W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki             ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca  w przedszkolu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 10

 

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 

a.       dziecka,

b.      rodziców dziecka,

c.       dyrektora przedszkola,

d.      nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,

e.       pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej,

f.       poradni,

g.      pomocy nauczyciela,

h.      pracownika socjalnego,

i.        asystenta rodziny,

j.        kuratora sądowego.

2.      Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych oraz w formie porad i konsultacji.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

a.       z niepełnosprawności,

b.      z niedostosowania społecznego,

c.       z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d.      ze szczególnych uzdolnień,

e.       ze specyficznych trudności w uczeniu się,

f.       z zaburzeń komunikacji językowej,

g.      z choroby przewlekłej,

h.      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i.        z niepowodzeń edukacyjnych,

j.        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

k.      z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem          za granicą.

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków.

6.      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

8.      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.

9.      Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

10.  Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

11.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

12.  Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

13.  W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

14.  Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15.  Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.

16.  O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie jego rodziców.

17.  Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a.       prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,

b.      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,

c.       udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich          do rozpoznanych potrzeb,

d.      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

e.       minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,

f.       inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

g.      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,

h.      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

18.    Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a.       diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,

b.      prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

c.       podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

d.      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ IV

                                                  Organy przedszkola

 

§  11

 

1.      Organami przedszkola są:

1/ Dyrektor przedszkola,

2/ Rada Pedagogiczna,

      3/ Rada Rodziców.

2.      Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności .

3.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności .

4.      Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nie mogą być

 sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

   § 12

 

1.Dyrektor przedszkola:

 1. organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową        i gospodarczą obsługę placówki,
 6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 8. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
 9. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 10. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
 11. stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń         i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
 12. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:
  • rodzicami dzieci,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  • placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

                                                        § 13

 

 1.      Rada pedagogicznajest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.

 3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 4.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5.      Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 7.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a.         przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

b.        zatwierdzanie planów pracy placówki,

c.         podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

d.        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

e.         odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

f.         ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

 

 8.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród                 i wyróżnień,
 2. propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac         i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 3. programy wychowania przedszkolnego,
 4. powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
 5. powierzenie stanowiska wicedyrektora,
 6. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 7. pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,
 8. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 

§14

 

1.      Rada  rodziców  przedszkola  reprezentuje  ogół  rodziców,  wychowanków  przedszkola.

2.      Rada  rodziców  uczestniczy  w  rozwiązywaniu  wszystkich  problemów  placówki,  zgodnie  z  kompetencjami  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia  7 września 1991r.           o  systemie  oświaty  oraz  rozporządzeń  wykonawczych  do  ustawy.

3.      Rada  rodziców  liczy   co najmniej tylu  członków,  ile  jest  oddziałów                       w  przedszkolu.

4.      Jeżeli w przedszkolu funkcjonują tylko dwa oddziały w  skład  rady  rodziców  wchodzi  po  dwóch  przedstawicieli  rad  oddziałowych,  wybranych  w  tajnych  wyborach  przez  zebranie  rodziców  wychowanków  danego  oddziału.

5.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

6.      W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców zatwierdza Program

profilaktyczny i wychowawczy placówki.

 1. W porozumieniu z radą pedagogiczna rada rodziców opiniuje:
 2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
 3. projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 

 

§ 15

 

1.      Organy  Przedszkola  zobowiązane  są  do  współpracy,  do  dbania  o  dobry     klimat  Przedszkola,  współdziałania  na  zasadach  partnerstwa  i  uczestniczenia                    w  tworzeniu właściwych  warunków  do  rozwoju  dzieci.

2.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania                           i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.      Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki

4.      w porozumieniu z organem prowadzącym bądź nadzorującym.

5.      Szczegółowy zakres kompetencji rady pedagogicznej i rady rodziców określa Ustawa o systemie oświaty.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja i funkcjonowanie przedszkola

 

§ 16

 

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych

z organem prowadzącym.

2.      Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

3.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się : liczbę oddziałów, liczbę dzieci, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

4.      Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole .

5.      W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

6.      Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenia lub inne organizacje wymaga zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców.

7.      Przedszkole jest dwuoddziałowe. Struktura organizacyjna może ulec zmianie.

w zależności od potrzeb i ilości dzieci.

8.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci                 w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. według potrzeb, zainteresowań, łączenia rodzeństwa, koleżeństwa itp.

9.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.

10.  Liczba  miejsc  organizacyjnych  w  przedszkolu  wynosi  50.

11.  Do  przedszkola  uczęszczają  dzieci  w  wieku  od  3  do 6  lat,  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  do  przedszkola  może  uczęszczać  dziecko,  które  ukończyło 2,5  roku  życia. 

12.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych placówkach. .

13.  Ramowy rozkład dnia określa : czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków,   czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

14.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest

oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

15.  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

a.       co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b.      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itd.),

c.       najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d.      pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

16. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia,

     a ponadto teren przedszkolny z wyposażeniem.

17. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, organizowany jest jak najdłuższy

     pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§ 17

 

  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci, która odbywa się zgodnie  z obowiązującymi przepisami i wewnętrzną procedurą, która nie może być  sprzeczna z obowiązującymi przepisami oświatowymi. .

  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola zainteresowani rodzice składają do dnia 15 kwietnia w sekretariacie przedszkola.

3. Rodzice mają obowiązek umieścić w karcie informacje dotyczące wszelkich niedyspozycji zdrowotnych dziecka.

4. Wniosek jest rozpatrywany , jeżeli

1/ jest złożony we właściwym terminie ( dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola )

2/ wnioskodawca nie zalega z opłatami za usługi świadczone przez przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie

5.  W przypadku przyjęcia wszystkich zgłoszonych dzieci rekrutacji dokonuje dyrektor przedszkola.

6. W przypadku kiedy liczba wniosków przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna , w której skład wchodzą : dyrektor przedszkola oraz po jednym  przedstawicielu rady pedagogicznej i rady rodziców.

7. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a.       6- letnie

b.      5- letnie

c.       matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko

d.       matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

e.       dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

8. W przypadku istnienia wolnych miejsc w przedszkolu, dopuszcza się możliwość  przyjęć dzieci w ciągu roku szkolnego.

9.  Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 18

 

1.      . Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  realizowana jest w  przedszkolu w godzinach od 8.00 do 13.00.

2.      Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki , wykraczające poza 5 godzinny czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane  są odpłatnie. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

3.      Przedszkole zapewnia odpłatnie wyżywienie dla dzieci.

4.      Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym zarządzeniu. Zarządzenie wymaga zmiany każdorazowo, kiedy zmienia się stawka żywieniowa.

5.      W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch, trzech posiłków.

6.      W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych poprzez dokonanie odpisu. Kolejna opłata za wyżywienie  jest pomniejszona o wysokość odpisu.

7.      Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

8.      Odpłatność za przedszkole  ( pobyt i wyżywienie) dokonuje się do dnia 15 każdego miesiąca.

9.      Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłaty w wysokości ustalonej stawki określonej zarządzeniem dyrektora.

10.  Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice podejmują decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach religii.  Dzieci, które  nie uczestniczą w zajęciach religii w żaden sposób nie mogą być dyskryminowane. Dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Organizacja nauki religii odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przebieg zajęć dokumentuje się w dzienniku zajęć dodatkowych.

11.  Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach  dodatkowych  (zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, matematyczne, przyrodnicze itp.) prowadzonych w godzinach pracy przedszkola przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

12.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany     do możliwości  

     rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci     3-4 letnich, a      około 30 minut

     dla dzieci 5-6 letnich. Może być przedłużony     w miarę potrzeb i możliwości dzieci.

13.Organizacja, terminy  oraz rodzaje zajęć dodatkowych ustalane są przez      dyrektora 

     placówki w porozumieniu z radą pedagogiczną.

14.Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w Dziennikach zajęć dodatkowych.

 

 

§ 19

 

1.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział jednej lub dwóm nauczycielkom pracującym w układzie godzin, zatwierdzonym w arkuszu organizacyjnym.

     W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmiany.

2.      W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby przynajmniej jedna z nauczycielek prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 W zależności od sytuacji taką możliwość można stworzyć również pracownikom obsługi.

3.      Rada rodziców ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela

w oddziale.

 

 

§ 20

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu

    dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola zgodnie z obowiązującą   

    procedurą w następujących przypadkach:

a.       systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

b.       nie uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące.

c.       kiedy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez jeden miesiąc z niewyjaśnionych 

przyczyn.

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających roczne

    obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

4.      W przypadku dzieci odbywających roczne przygotowania przedszkolne, których

rodzice zalegają z opłatami za przedszkole dopuszcza się zmianę umowy o świadczenie usług przez przedszkole.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Wychowankowie przedszkola

 

§ 21

 

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

a.       wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku trzech–sześciu lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,

b.      pomyślne przejście tygodniowego okresu próbnego, w trakcie którego obserwowane będą takie umiejętności dziecka jak: posługiwanie się łyżką, sygnalizowanie potrzeb (szczególnie fizjologicznych), rozumienie poleceń nauczyciela, korzystanie z toalety,

c.       dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

d.      dziecko, którego oboje rodzice pracują,

e.       dziecko z rodziny niepełnej,

f.       dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.

 

3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej sześciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy dziesięć lat.

4.      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.      Dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie, odpowiednio, do przedszkola: za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

6.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w ust. 5.

7.      Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

8.      Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 22

1.      Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

 1. przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
 2. organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
 3. właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
 4. uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
 5. zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
 6. zaspokajanie potrzeb własnych,
 7. doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 8. przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
 9. współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
 10. zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,
 11. ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 12. wyrażanie własnych sądów i opinii,
 13. poszanowanie godności osobistej,
 14. tolerancję,
 15. akceptację,
 16. zrozumienie indywidualnych potrzeb,
 17. poszanowanie własności,
 18. indywidualne tempo rozwoju.

 

2.      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 

 1. przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
 2. przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
 3. próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (trzy–czterolatki),umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (pięcio –sześciolatki),samodzielnie posługiwać się sztućcami,
 4. samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
 5. wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
 6. przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
 7. szanować wytwory innych dzieci,
 8. godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice

 

§ 23

 

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a.        zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

b.       respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

c.        przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez  upoważnioną     przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne  bezpieczeństwo,

d.       terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e.        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne        zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

f.        rodzice  dzieci  odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

g.      obowiązani  są  zapewnić  regularne  uczęszczanie    dziecka  do  przedszkola,

h.       przestrzeganie  niniejszego  statutu,           

i.        wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

 1. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

 

§ 24

 

1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.      Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b.      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania

      i  rozwoju,

 1. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d.       uczestniczenia w zajęciach otwartych organizowanych  nie mniej niż dwa razy

      w roku szkolnym,

e.       uczestniczenia w zebraniach rodziców, organizowanych w miarach potrzeb

      bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

f.       wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

      i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola.

g.      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola

 

§ 25

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§ 26

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1/ zebrania grupowe,

2/ konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

3/ warsztaty,

4/ kąciki dla rodziców,

5/ zajęcia otwarte,

6/ zajęcia adaptacyjne,

7/ zebrania ogólne : organizacyjne, po pierwszym półroczu,

    po drugim półroczu, oraz według potrzeb,

8/ uroczystości i imprezy przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§  27

 

1.      W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników obsługi

i administracji.

2.      Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

4.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1/ planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie

z obowiązującymi programami, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2/ wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

3/ prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, oraz dokumentowanie tych

    obserwacji,

4/ współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno

    - pedagogiczną, zdrowotną i inną,

5/ planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich

    kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach

    doskonalenia zawodowego,

6/ dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska

o estetykę pomieszczeń,

7/ prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

i  opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8/ współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami / w sprawach wychowania

i  nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do

    znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

    przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji

    dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

9/  realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

10/ czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

11/ inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

12/ realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających

z  bieżącej działalności placówki.

13/ na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w każdym roku szkolnym wybiera się społecznego zastępcę dyrektora, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności w placówce.

14/ nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego , który dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola

15/ nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, który dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola

16/ przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

17/ przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego 2014 /2015 również dla dzieci 6- letnich

18/ nauczyciel ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo dzieci

19/ każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia , a dostrzeżone zagrożenia usuwa sam lub zgłasza dyrektorowi przedszkola.

20/ w czasie zajęć nauczyciel zapewnia bezpieczne posługiwanie się narzędziami

21/ nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela informując wcześniej o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków

22/ zadania nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku powstania pożaru          w pomieszczeniu,  gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi :

a)      nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce

b)      stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi

c)      zawiadamia innych pracowników o pożarze

d)     zawiadamia straż pożarną

 

23/ jeżeli w przedszkolu zostaje ogłoszona akcja ewakuacyjna nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi , nakazując dzieciom poruszać się trzymając się za ręce , a sam idzie z przodu na czele rzędu trzymając pierwsze dziecko za rękę , na początku i na końcu musi znajdować się osoba dorosła.

 

 

§ 28

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, placówek i instytucji oświatowych oraz zdobywać stopnie awansu zawodowego.

 

 

§ 29

 

1.      Do podstawowych zadań pracowników administracyjno - obsługowych należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia           w ładzie i czystości, a w szczególności:

a.        wspólnie z nauczycielami dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

b.       dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkolnych,

c.        zapewnienie dzieciom zdrowych posiłków,

d.       wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających

z organizacji pracy przedszkola.

2.  Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

3.  Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 30

 

1.      Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

2.      Plan finansowy zatwierdza dyrektor.

3.      Obsługę finansowa –księgową przedszkola prowadzi Urząd Gminy w Nowym Warpnie

4.      Zakres i zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 31

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

- nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1/ zamieszczenie tekstu statutu na stronie BIP przedszkola,

2/ udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

 

 

§ 32

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 33

 

Rada Pedagogiczna uchwala statut i jego zmiany, podejmując stosowne uchwały.

Powyżej trzech zmian stosuje się tekst jednolity.

 

§ 34

 

Statut wchodzi w życie z dniem .....01.12.2013 r.....................

 

§ 35

 

Traci moc Statut uchwalony dnia ...01.03.2011r......................

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 10-12-2013 14:27:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 10-12-2013 14:27:00