Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program wychowawczo- profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE

ROK SZKOLNY 2018/19

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2016 r. poz. 895 )

 • Statut Przedszkola

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może

Janusz Korczak

Wstęp

 

Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały.

Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać mądrych i dobrych ludzi, wspiera wychowawczą rolę rodziny.

Program wychowawczy Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

- radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

- bezpieczeństwa,

- poczucia własnej godności.

 

Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych ,

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku ,

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne ,

Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli. Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

Cele ogólne :

 1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu
  o wzmocnienia pozytywne.
 2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów
 3. Nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 4. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
  i kulturalnych.
 5. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 6. Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.
 7. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
 8. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
 9. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 10. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Metody:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem.
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P. Dennisona, W. Sherborne, A. M. Kniessów. K. Orffa, R. Labana, M. Bogdanowicz, , E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne.

Zadania:

I. INTEGRACJA

Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

Cele szczegółowe:

- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

- akceptowanie drugiego człowieka,

- rozróżnianie dobra od zła,

- przestrzeganie kompromisu w zabawie,

- rozwiązywanie konfliktów,

- pomaganie niepełnosprawnym i innym,

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,

- stosowanie się do umów ustalonych w grupie ,

- kształtowanie samodzielności,

- kształtowanie odporności emocjonalnej.

Formy realizacji:

- zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,

- muzykoterapia,

- formy teatralne,

- literatura dla dzieci,

- wystawki prac dziecięcych,

- zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,

- relaksacja.

II. OBYCZAJOWOŚĆ

Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,

- dbanie o dobro własne i innych,

- odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,

- używanie form grzecznościowych,

- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,

- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

- dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

 

Formy realizacji:

- kronika przedszkolna,

- uroczystości,

- spotkania,

- konkursy,

- koncerty,

- programy,

- przedsięwzięcia,

- publikacje.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka :.

 • Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 • Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 • Szanuję własność cudzą i wspólną.
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 • Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 • Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.

 

III. REGIONALIZM, PATRIOTYZM

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

 

Cele szczegółowe:

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,

- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,

- wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,

- uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,

- kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność

i akceptację innych kultur i narodów,

- szanowanie praw człowieka.

Formy realizacji:

- zajęcia tematyczne,

- spacery,

- wycieczki,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- konkursy tematyczne,

- wystawy okolicznościowe,

- imprezy,

- kiermasze,

- uroczystości.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

 • Znam członków swojej rodziny.
 • Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.
 • Szanuję kulturę i tradycje narodowe.
 • Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
 • Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.
 • Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 • Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

 

 

 

IV. EKOLOGIA

Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

 

Cele szczegółowe:

- kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

- ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

- zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

Formy realizacji:

- wycieczki,

- spacery,

- konkursy,

- prace porządkowe,

- prace hodowlane,

- doświadczenia,

- obserwacje przyrodnicze,

- eksperymenty,

- akcje ekologiczne,

- filmy.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

 • Nie łamię gałęzi drzew i nie depczę trawników.
 • Nie śmiecę.
 • Nie męczę zwierząt.
 • Sadzę drzewa i krzewy.
 • Opiekuję się zwierzętami.
 • Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
 • Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

 

 

 

 

 

V. ZDROWIE

Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

 

Cele szczegółowe:

- kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

- nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

- stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,

- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

 

Formy realizacji:

- zajęcia zorganizowane,

- zabiegi higieniczne,

- spacery,

- wycieczki,

- zawody sportowe,

- konkursy i turnieje,

- przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka :

 • Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
 • Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
 • Spożywam zróżnicowane posiłki.
 • Czynnie spędzam wolny czas.
 • Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

 

 

Reguły zachowania obowiązujące w naszym przedszkolu

 

Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci

w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 • zachowania podczas imprez i uroczystości.

 

 1. Reguły zachowania obowiązujące podczas spożywania posiłków

- siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,

- jemy w ciszy,

- jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli,

- sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

- po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,

- odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję.

 

 1. Reguły zachowania w łazience
 1. mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

- podwijamy rękawy,

- moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,

- zakręcamy kran,

- otrząsamy ręce nad zlewem,

- wycieramy dłonie w ręcznik papierowy

- wyrzucamy ręcznik do kosza

 1. pielęgnacja zębów

- do kubka wlewamy letnią wodę,

- dwukrotnie płuczemy usta,

- na szczotkę wyciskamy pastę,

- myjemy zęby okrężnymi ruchami,

- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,

- wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,

- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..

 1. higiena potrzeb fizjologicznych

- korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

- zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

- myjemy ręce po wyjściu z toalety.

 

 1. Reguły zachowania w szatni

- starannie układamy swoją odzież i buty,

- pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

- po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i wycieramy o wycieraczkę,

- przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,

- starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

- pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

 

 1. Reguły zachowania w sali

- nie biegamy,

- dzielimy się wszystkim,

- mówimy umiarkowanym głosem,

- nie bijemy innych,

- sprzątamy po sobie,

- nie niszczymy zabawek,

- używamy zwrotów grzecznościowych,

- słuchamy poleceń nauczyciela

 

 1. Reguły zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

- bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

- nie popychamy innych,

- nie bijemy się,

- pomagamy młodszym kolegom,

- nie oddalamy się z terenu ogrodu,

- słuchamy poleceń nauczyciela.

 

 1. Reguły zachowania podczas wycieczek i spacerów

- idziemy kolejno parami,

- nie popychamy się,

- uważnie słuchamy,

- przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

 

7. Reguły zachowania obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.

- zajmujemy wyznaczone miejsce,

- witamy się z gośćmi ,

- uważnie słuchamy,

- żegnamy się z gośćmi,

- wychodzimy w ustalonej kolejności.

 

 

System nagród i konsekwencji

 

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno.

Opracowując reguły zachowania obowiązujące w przedszkolu musimy zarówno wspierać

i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały.

Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka.

Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

 

FORMY NAGRADZANIA:

 • Pochwała indywidualna
 • Pochwała wobec grupy
 • Pochwała przed rodzicami
 • Dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • Dyplom uznania
 • Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki

 

NAGRADZAMY ZA:

 • Stosowanie ustalonych zasad i umów
 • Wysiłek włożony w wykonaną pracę
 • Wywiązanie się z podjętych obowiązków
 • Bezinteresowną pomoc innym
 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

 

 

 

KONSEKWENCJE ZA ZACHOWANIA NIEAKCEPTOWANE :

 • upomnienie słowne – tłumaczenie i wyjaśnienie dziecku jego niewłaściwego zachowania (nazwanie po imieniu przewinienia dziecka, wymienienie, jaką normę czy umowę złamało, odwołanie się do „Kodeksu grupowego”, przypomnienie, jaką karę ustaliliśmy za złamanie danej normy i stanowcza prośba o zmianę zachowania),
 • rozmowa indywidualna z dzieckiem – ukazanie następstw niewłaściwego zachowania, skłonienie dziecka do autorefleksji,
 • kara naturalna, jako bezpośrednie następstwo winy – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, tylko w sytuacjach niezagrażających zdrowiu dziecka,
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • „kącik ciszy” - odsunięcie dziecka na krótki czas od zabawy, w celu wyciszenia negatywnych emocji,
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • czasowe odebranie przyznanego dziecku przywileju, nie otrzymuje nagrody,
 • modelowanie zachowania, – czyli empatyczna komunikacja z dzieckiem
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka i zaproszenie ich na rozmowę indywidualną.

 

 

DZIECKO PONOSI KONSEKWENCJE SWOICH ZACHOWAŃ ZA:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 

 

Ewaluacja

Ewaluacji programu wychowawczego Rada Pedagogiczna dokonuje na półrocznym i końcowym w danym roku szkolnym posiedzeniu Rady.

Sposoby ewaluacji :

 • Obserwacja zachowania dzieci
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci
 • Analiza dokumentacji ( dziennik zajęć, plany miesięczne )

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 04-09-2018 11:35:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 04-09-2018 11:35:30